โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 5 3 0 0
2012 สมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของเปบไทด์ลดความดันเลือดจากถั่วเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์โบไฮเดรตผสมในสภาวะกลาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลกระทบของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมอาหาร:กรณีศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 16 9 1 0
2019 การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2017 การพัฒนาการผลิตโดขนมปังและเพสตรีแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2016 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการ และคุณสมบัติการยับยั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นของจิงจูฉ่าย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 4 0 0 0
2014 สมบัติด้านเคมีกายภาพของสารเมือกจากกระเจี๊ยบเขียว (Physicochemical characteristics of mucilage from okra) หัวหน้าโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 2 3 0 0
2013 การประยุกต์เทคนิคเมตาบอไลต์โปรไฟลิ่งสำหรับติดตามอายุการเก็บรักษาถั่วงอกสด (Vigna mungo) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2012 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ รางวัลนักวิจัยซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี 1 0 0 0
2010 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของเปบไทด์ลดความดันเลือดจากถั่วเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์โบไฮเดรตผสมในสภาวะกลาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์วิจับพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 2 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2004 ผลของการเพิ่มความเป็นกรดต่อการเกาะกลุ่มและการเกิดเจลของโปรตีนเคซีนกับโปรตีนถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ สวพ. มก. 1 1 0 0
2004 ผลของระดับแคลเซียมต่อคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างประกอบของไข่ขาวกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 24 19 0 0
2017 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางโดยใช้สารละลายกรดและด่าง หัวหน้าโครงการย่อย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ Newton Fund Institutional Links 2015 (ส่วนที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 0 0 0 0
2016 โครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ"เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2010 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน กลไกในการควบคุมผลึกคริสตัลไลท์และสเฟียรูไลท์ของสตาร์ชถั่วเขียวและสตาร์ชมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2010 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น12 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน ความคงตัวของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทผงที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2008 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนำส่งชนิดมัลติเฟสสำหรับนำส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2008 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 10: อิทธิพลของคาร์โบไฮเดรตต่อความคงตัวของเปบไทด์ถั่วเขียวต้านอนุมูลอิสระในสภาวะกลาส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2007 บทบาทของโปรตีนในเม็ดสตาร์ชในการควบคุมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชถั่วเขียวและมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 3 0 0
2007 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 9 (เพิ่มเติม): อิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่างสารประกอบไอโซฟลาโวนส์กับเปบไทด์นมต่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและแคลเซียมเปบไทด์ที่ละลายได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 2 0 0
2007 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-สสว.: การผลิตสารโภชนเภสัชจากผลพลอยได้ของกระบวนการทำให้น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
2007 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2005 อิทธิพลของการแยกเฟสระหว่างโปรตีนกับโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำถั่วเหลือง (โอการะ) หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2 5 0 0
2004 แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 7 2 0 0