Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. ( Plant Breeding ), Iowa State University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 4 3 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การคัดเลือก การทดสอบ และการกระจายอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง ภายใต้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนอย่างถาวร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการประเมินความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดฝักอ่อนโดยการประมวลผลด้วยภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 9 0 0
  2015 ผลของการให้ไอโอดีนทางใบและทางดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไอโอดีนสะสมในข้าวโพดฝักอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายสำหรับใช้คัดเลือกในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2012 คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร (งบประมาณสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชา โดยเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน) 2 3 0 0
  2011 ความเป็นไปได้ในการใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องกะเทาะทานตะวันขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน (กองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัว) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน 0 1 0 0
  2009 การศึกษาการให้น้ำแบบหยดในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงในทานตะวันโดยใช้ประชากรที่เป็น double haploid ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 16 26 4 0
  2013 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 3 0 0
  2013 การวิเคราะห์ความสัมพันธุ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ(Solanum melongena)เพื่อพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาวะแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกและทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลงทดสอบ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 3 0 0
  2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2010 งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมกับเคยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2010 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 13 3 0
  2009 ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 0 0
  2008 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2008 โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 3 0 0
  2006 การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0