Person Image

  Education

  • Ph.D.(Veterinary Medical Sciences), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 2 0 0
  2008 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2007 การทำสาวโดยการเหนี่ยวนำการผลัดขนในไก่ไข่ด้วยกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 9 7 0 0
  2018 การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอาหารไก่ดำ เป็ด และนกกระทาเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
  2018 การใช้แมลง และแมงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาเทคนิคการย่อยในหลอดทดลองของกระต่ายโดยใช้เอนไซม์สกัดรวม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Smart Start up Research Fund: SRF) 2 0 0 0
  2017 การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 คุณลักษณะทางชีวกิจกรรมของเซลล์พี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนและคงคุณสมบัติของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเอนไซม์ cholesterol 7 alpha-hydroxylase ของปลาบึกในแต่ละช่วงอายุโดยวิธี immunoblot และ immunohistochemistry ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การชักนำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดสัตว์ปีกด้วยโปรตีน Avian stem cell factor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาการใช้ autologous mesenchymal stem cell เพื่อการรักษาอาการไขสันหลังบาดเจ็บในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2 0 0
  2009 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 การค้นคว้าสภาวะแช่แฃ็งสำหรับเก็บรักษา islet จากสุนัขที่บริจาคอวัยวะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทดแทนสารปฏิชีวนะในไก่กระทง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 12 0 0
  2018 การพัฒนาธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 3 0 0
  2017 การศึกษาการเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ สุขภาพ คุณภาพซากและเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การตรวจวิเคราะห์ลำดับเบสตลอดสายดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียของไก่พื้นเมืองไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2016 การจัดตั้งธนาคารเซลล์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยขน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2014 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ป่าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2014 Human-Chicken multi-relationships research project ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นำกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 1 0 0
  2011 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 3 0 0
  2009 โอโดเลส ผลิตภัณฑ์สำหรับยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและลดกลิ่นปากและมูลสุนัข หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza H5N1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2005 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0