Person Image

  Education

  • Ph.D.(Development Communication ), Central Luzon State University , PHILIPPINES, 2542
  • ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • น.บ.(นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2522

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าโครงการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 0 0 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาการอบรมกรรมการสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาธุรกิจ ชสอ.ให้มีความหลากหลาย ผู้ร่วมวิจัย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 0 0 0 0
  2008 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 0 0 0 0
  1994 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์บริการและฝึกอบรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0 0 0 0