โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 3 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การสร้างระบบรับรองเพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตพลาสติกและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำสกัดจากผักตบชวามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การใช้สารไนเตรทเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศในดินปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยหลักการที่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การฟื้นฟูทางชีวภาพนอกพื้นที่สำหรับดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 27 31 0 0
2020 โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2018 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2018 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 9 3 0 0
2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2017 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพาน และงานบำรุงทางของกรมทางหลวง ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2017 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 2 0 0 0
2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0
2013 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0
2013 การพัฒนาแบบจำลองการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนน้ำประปาปลอดภัย หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
2012 โครงการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2012 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 0 0 0 0
2012 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี 0 0 0 0
2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 15 0 0
2009 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
2007 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0