Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • M.S-PhD (Polymer Engineering), University of Akron, สหรัฐอเมริกา, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 0 0 0
  2018 นวัตกรรมการสร้างถนนซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยยางพาราผสมวัสดุไฮบริดซิลิกา-กราฟีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การกำจัดมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำโดย PVA/HA/Fe3O4 สารแม่เหล็กคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเตรียมตัวดูดซับพอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับการกำจัดสารมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำและน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การผลิตวัสดุเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ/แกรฟีน-ไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2012 การใช้ระบบการนำส่งยาในวัสดุเชิงประกอบนาโนของพอลิเมอร์ชีวภาพ/ยาต้านแบคทีเรีย/ไฮดรอกซีอะปาไทต์ สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของกระดูกเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนายางธรรมชาติจากผักตบชวา เพื่อทางเลือกใหม่ของวัสดุดูดซับเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซีโอไลท์จากธรรมชาติเป็นสารหน่วงการติดไฟในยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 12 8 0 0
  2021 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยสวก.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2020 การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะแผ่นยางเทเบิลเทนนิสที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมการสร้างถนนซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยยางพาราผสมวัสดุไฮบริดซิลิกา-กราฟีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การกำจัดมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำโดย PVA/HA/Fe3O4 สารแม่เหล็กคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเตรียมตัวดูดซับพอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับการกำจัดสารมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำและน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตวัสดุเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ/แกรฟีน-ไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2013 การใช้ระบบการนำส่งยาในวัสดุเชิงประกอบนาโนของพอลิเมอร์ชีวภาพ/ยาต้านแบคทีเรีย/ไฮดรอกซีอะปาไทต์ สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของกระดูกเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 การพัฒนายางธรรมชาติจากผักตบชวา เพื่อทางเลือกใหม่ของวัสดุดูดซับเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซีโอไลท์จากธรรมชาติเป็นสารหน่วงการติดไฟในยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 อิทธิพลของซีโอไลท์จากธรรมชาติต่อการต้านทานแก๊สโซฮอล์ของยางธรรมชาติผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางอะไครโลไนโตรบิวตะไดอีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาบทบาทของกลุ่มยีน aldo-keto reductases ในการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 ศึกษาการจับตัวระหว่างเซลล์เจ้าบ้านกับโปรตีนฮีแมกกลูตินินในสายพันธุ์ที่มีการดื้อต่อวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากการระเบิดด้วยไอน้ำของทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2008 ศึกษาการทนทานต่อน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลของยางธรรมชาติผสมยางอะไครโลไนไตรบิวตะไดอีนโดยใช้ซีโอไลท์จากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 อิทธิพลของขนาดอนุภาคและพื้นที่ผิวของขี้เถ้าแกลบต่อสมบัติทางกล การทนทานต่อความร้นและสารเคมีของแผ่นยางปูพื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 0 0 0
  2015 การจัดทำและเผยแพร่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2008 การปรับปรุงสภาพผิวของซีโอไลท์จากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 สารประกอบคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติและซีโอไลท์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 สมบัติเชิงกลและความเป็นแม่เหล็กของคอมโพลิทระหว่างแบเรียมเฟอร์ไรท์และยางธรรมชาต : ผลกระทบของรูปร่างและขนาดอนุภาคของแบเรียมเฟอร์ไรท์ต่อคอมโพสิท หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 ผลของระบบวัลคาไนซ์ต่อการทนน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลของยางผสม NR/NBR หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การหาตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับหมึกพิมพ์บนแผ่นฟิลม์พลาสติก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 ผลของซีโอไลท์ต่อสมบัติเชิงกลและการทนทานต่อน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลของยางธรรมชาติผสมยางอะไครโลไนโตรบิวตะไดอีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0