โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 9 8 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การประมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในป่าดิบแล้งที่ผ่านการทำสัมปทานป่าไม้เวลา 20 ปี จังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์ป่าไม้ และการกระจายของชนิดพันธุ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 37 26 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 14 5 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2015 การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การประเมินเชิงปริมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อบริการระบบนิเวศ พื้นที่ลุ่มน้ำท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2012 การศึกษาความหลากหลายทางภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในระบบนิเวศป่าไม้: ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2011 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
2009 การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบ : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของชนิดพืชและสัตว์ในภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 7 13 0 0
2019 การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย JICA 1 3 0 0
2018 การกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยแนวทางบริการของระบบนิเวศ จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2018 การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 1 0 0
2018 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ขนาดใหญ่บริเวณคอคอดกระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 3 0 0 0
2017 แผนที่ดิจิตัลความหลากชนิดของพรรณไม้และสัตว์ป่าเขตร้อน และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2017 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China 0 1 0 0
2016 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมพืชและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 4 0 0
2008 ภาวะเสี่ยงของชนิดพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ.2000-2100 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0