โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 0 0 0
2019 การปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อการพัฒนาการเขียนในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การเทียบคะแนนข้อสอบเคยู-เอ็กไซต์โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การพัฒนางานเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษายุค Gen Z หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยเพื่อการเขียนตำราภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารด้านการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์โครงสร้างบทความทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในนิตยสารนิวไซน์ทิสต์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
2012 การเรียนภาษาอังกฤษกึ่งออนไลน์จากมุมมองของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การจัดการการเรียนการสอนวิชาการเขียนขั้นสูงจากมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การสื่อสารทางการแพทย์ในบริบทการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการอ่านบทความภาษาอังกฤษเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2004 กิจกรรมออนไลน์และการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0