Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ธุรกิจศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2541
  • บธ.ม.(การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 0 1 0 0
  2023 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากคราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 อิทธิพลของเครื่องมือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางค์ของผู้บริโภค Generation Y หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจโชคทวีโอสถ จ.แพร่ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่นสาวโสดในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของบิวตี้บลอคเกอร์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยสถาบัน การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2015 แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการตลาด 0 1 0 0
  2014 คุณค่าตราสินค้าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 วิจัยสถาบัน การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0