Person Image

  Education

  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2024 การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กรณีศึกษา : ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การจัดการองค์ความรู้การผลิตอะโวคาโดอย่างมีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์อะโวคาโดเชิงพานิชย์สู่ชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกเพื่อผลิตสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและเส้นผม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2007 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรีต่องานส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความตระหนักเรื่องปัญหายาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 5 4 0 0
  2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากมะเขือเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกดอกและติดผลมะยงชิด จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
  2016 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อใช้สารเคมีเร่งน้ำยางในตำบลน้ำพุอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารวิจัยและบริการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2015 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิชาบูรณาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล 1 0 0 0
  2013 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรีต่องานส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุน E-Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มก. 0 1 0 0
  2009 ความต้องการจำเป็นต่อการจัดการเรียนเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 ฐานข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยวิทยาเขตสารสนเทศ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 5 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2022 เพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2018 โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 1 0 0
  2013 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 4 3 0 0
  2008 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 0 0 0