Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 11 4 0 0
  2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซากินได้สกุลเห็ดทรัฟเฟิล (Tuber) และสกุลเห็ดเผาะ (Astraeus) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพต้นอ้อในประเทศไทยเพื่อการผลิตลิ้นคลาริเน็ตสำหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมดนตรี หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชเผ่า Phaseoleae บางสกุล (วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยประดู่) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 ความหลากหลายของพืชเมล็ดเปลือยและพืชดอกในเกาะกูด จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2012 ลักษณะชีพลักษณ์และการจำแนกของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 38 9 0 0
  2021 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศสรีรวิทยาของพืชสกุล Mitragyna (Rubiaceae) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae) หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชเผ่า Phaseoleae บางสกุล (วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยประดู่) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 7 1 0 0
  2017 ความหลากหลายของพืชเมล็ดเปลือยและพืชดอกในเกาะกูด จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Dolichandrone, Santisukia และ Stereospermum (วงศ์ Bignoniaceae) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
  2015 ความหลากหลายของเฟิร์นในเกาะกูด จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุล Garcinia ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2011 ระบบสารสนเทศเพื่อการจำแนกและตรวจติดตามพืชชั้นต่ำสำหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ความหลากหลายของพรรณพืชในระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 1 2 0 0
  2008 พัฒนาการด้านการสืบพันธุ์ของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex. Lec.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 18 14 0 0
  2020 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 4 2 0 0
  2018 ความหลากหลายของพรรณพืชในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงและแม่นน้ำปาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2014 การคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกร่วมกับยางพาราโดยวิธีการวัดอัตราการ สังเคราะห์แสงและการเติบโต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1) 3 0 0 0
  2011 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 12 0 0
  2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่2 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความเปลี่ยนแปลงสังคมพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0