Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2520
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 2 0 0
  2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาการผลิตแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดจากฟางข้าวและเศษยางรถยนต์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า ที่ปรึกษาโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LP-PE)เพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับพลาสติก ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท (มหาขน) จำกัด 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ที่ปรึกษาโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 งานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างของ Brominated LP-Wax โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 0 0 0 0
  2008 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย ที่ปรึกษาโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0