โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2009 โครงการวิจัยการศึกษาปัญหาในการสื่อสารด้วยการเขียนเปรียบเทียบระหว่างนิสิตสายวิทยาศาสตร์และนิสิตสายมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 โครงการใหญ่ "ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง" โครงการวิจัยย่อย จัดทำหนังสือ "เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า ประกายไฟแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0