Person Image

  Education

  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2021 ธนาคารพันธุกรรม และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรม การย่อยสลาย อุทกวิทยาผิวดิน และห่วงโซ่อุปทานของไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 โครงการอนุรักษ์และต้นแบบแอพลิเคชั่นความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิสังคมในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ลักษณะทางอุทกวิทยาและคุณสมบัติทางนิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืดบางประการ ของหนองหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 10 6 0 0
  2017 การเปรียบเทียบผลผลิต การใช้น า และต้นทุนการผลิตของระบบการปลูกข้าวประหยัดน าที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด สกลนคร 0 0 0 0
  2012 การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไทยต่อระบบปลูกข้าวน้ำน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าวเหนียวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การจัดการน้ำในการปลูกข้าวประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเสียสมดุลระบบนิเวศน์ในแปลงนาและแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินสถานภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเพื่อนบ้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 1 0 0
  2006 ศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าไม้อุทยานธรรมชาติป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 3 0 0
  2018 การฟื้นฟูระบบนิเวศ และวิถีชีวิตท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ WWF-Thailand 1 0 0 0
  2017 การประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพื้นที่ในความดูแลของวัดไตรสิกขาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ บริษัท วัดไตรสิขาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การผลิตอ้อยในระบบเกษตรปลอดภัยบนดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 0 0 0 0
  2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2009 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษา ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0