Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ - คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 3 2 0 0
  2017 อัตลักษณ์อาเซียน: ศักยภาพและความเป็นไปได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 อัตลักษณ์อาเซียน: ศักยภาพและความเป็นไปได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ความดีและการทำความดีที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วยภาพลักษณ์และอาหารท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารไทย: วิทยาศาตร์ประยุกต์เพื่อการสอนการประกอบอาหารไทย หัวหน้าโครงการ การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 จุดแข็งและเส้นทางของอาหารไทยโปราณ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้คณะศึกษาศาสตร์ 3 ล้านบาท 0 0 0 0
  2015 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 แนวทางการสร้างโอกาสและพัฒนาระบบการว่าจ้างบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนการเข้าสู่อาชีพการทำงานปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การพัฒนาตำรับอาหารไทยและการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนวัฒนธรรมการประกอบอาหารไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2014 การจัดการศึกษากับการพัฒนาอาชีพบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษ: การยืนยันความสัมฤทธิ์ผลของความร่วมมือด้วยสหวิชาการของ ครู หมอ พ่อ-แม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 จุดแข็งและเส้นทางของอาหารไทยดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2012 กรณีความสำเร็จ "จากภาคเกษตรสู่การบริการอาหาร" การส่งเสริมการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การสอนนิสิตฝึกสอนจัดการความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้จิตตปัญญาเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2009 อนาคตของโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การลดความเสี่ยงจากพิษภัยในอาหารต่อบุคลากรในสถาบัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 6 3 0
  2015 จุดแข็งและเส้นทางของอาหารไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2014 การส่งเสริมการท่องเที่ยว: เป้าหมายการใช้อาหารท้องถิ่นภาคเหนือเสริมในโปรแกรมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2012 การจัดการศึกษาและการเตรียมอาชีพนิสิตออทิสติก: ความร่วมมือของครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 1 0 0 0
  2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 2 0
  2006 วัฒนธรรมการกินของไทย: จากอดีต ปัจจุบันและการนำสู่การแข่งขันในตลาดโลกอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2004 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทยแบบพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทยแบบพึ่งพาตนเอง หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0