Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ. (จิตวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 0 0
  2017 การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2013 โครงการความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
  2010 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 1 0 0 0