โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2010 ความคาดหวังของโรงแรมที่มีเครือข่ายนานาชาติต่อ สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิตใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้งานของนิสิตฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวิชาเอกการโรงแรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2007 การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0