Person Image

  Education

  • Ph.D. (Eastern Language-Sankrit), Banaras Hindu University, India

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2010 การศึกษาวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย 0 0 0 0
  2009 ลีลาภาษาในวรรณกรรมของจิตร ภูมิศักดิ์: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาคำยืมภาษาสันสกฤตในภาษาประเทศเพื่อนบ้านเน้นภาษาอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 คุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฎในกิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0