Person Image

  Education

  • Ph.D. (Early Childhood Education) , Texas Woman s University , U.S.A.
  • M.A. (Elementary Education), East Tennessee State University, U.S.A.
  • ค.บ. (การประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการวิศวกรรมการออกแบบการประเมิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สู่มาตรฐาน PISA-OECD ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 2 0 0
  2017 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการพิเศษ สาขาปฐมวัยศึกษา 1 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การส่งเสริมการอ่านในเด็กกรุงเทพมหานคร (Book start) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การบริหารจัดการโครงการเรียนล่วงหน้าและทิศทางการจัดการสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 0 0 0
  2016 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศไทย (นิทานวรรณคดีไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2014 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2013 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2011 การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ องค์การ Unesco 0 0 0 0
  2009 การจัดหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนด้อยโอกาส : กรณีศึกษาชุมชนโรงสูบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1994 การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 0 0 0 0
  1992 การเล่นของเด็กไทย : ลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพล หัวหน้าโครงการ กรมอาชีวศึกษา 0 0 0 0