Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • Ph.D.(Veterinary Microbiology), University of Melbourne, ออสเตรเลีย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 เชื้อดื้อยาในระบบทางเดินปัสสาวะและผิวหนังในสุนัขและแมว หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 13 0 0
  2015 ค่าความเข้มข้นตำ่สุดของยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งซัลโมเนลลาที่แยกจากสัตว์ปีกในไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยน Lotus Unlimitted (Erasmus Mundus) 1 1 0 0
  2014 พลาสมิดดิ้อยาคลิโนโลนในแบคทีเรียที่แยกได้จากสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศกลุ่มอาเซียน 0 2 0 0
  2013 การผันแปรของสายพันธุ์ E. coli ก่อโรคที่แยกได้จากสุกรป่วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 การวิจัยสถาบันเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2554 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 โครงการอาหารปลอดภัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง หัวหน้าโครงการ ทุน National research university CISF VET13 1 1 0 0
  2011 การติดตามและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์เลี้ยง: ผลกระทบต่อสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2007 ลักษณะการดื้อยาของซัลโมเนลลาอุบัติใหม่ซีโรวาร์ 1, 4, [5], 12:i:- ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การสำรวจทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของ Campylobacterในไก่แบบครบวงจร จากฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อไก่ในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี Amplified Fragment Length Polymorphism ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 12 7 1 0
  2018 การพัฒนาเพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลสำหรับเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ผู้ร่วมวิจัย USAID Regional Development Mission for Asia Ltd., Thailand 0 0 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2016 สมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิตหลากสาขาในม เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ USAID (THOHUN network) 0 0 0 0
  2016 การดื้อยาโคลิสตินด้วยพลาสมิดจากตัวอย่างในฟาร์มสุกรและเนื้อหมู หัวหน้าโครงการ U.S. Agency for International Development 2 2 0 0
  2016 การดื้อยาต้านจุลชีพในฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2015 การจัดการความเสียงด้านเชื้อดื้อยาในการผลิตสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพระดับประเทศ หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 0 0 0
  2010 ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2009 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานการเกษตร 1 0 0 0
  2008 การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคชีวเคมีแบบรวดเร็ว(ต่อยอด) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 1 0
  2007 การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2002 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ S. Typhimurium MRDT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0