โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 5 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริงของโบราณสถานที่สำคัญในเมืองมรดกโลก โดยการถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูง สำหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2013 การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานนิทรรศการงานสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด แข่งขัน เพื่อแบ่งปันในงานสถาปนิก’56 ของ สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท TTF International จำกัด 0 0 0 0
2013 โครงการงานศึกษาและปรับปรุงผ่าตัดควบคุมความดันให้เป็นบวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสระบุรี หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลสระบุรี 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ปรึกษาโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
2006 การถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงผ่านกระจก 2 ชั้นชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2006 เซรามิคโค้ตติ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2006 การศึกษาอิทธิพลการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2005 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อการทำความเย็นจากรั้วบ้าน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน 0 1 0 0