Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • Ph.D., Univ. of California Riverside, สหรัฐอเมริกา, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 5 3 0 0
  2021 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานต่อเชื้อ Pepper chat fruit viroid ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 โรคที่เกิดจากเชื้อโพสไพไวรอยด์ในพริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดสอบความรุนแรงของเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษา Protein Translocatiion Gene ของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การทดสอบความรุนแรงของเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดเพื่อการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 13 10 0 0
  2020 การศึกษาความต้านทานและลักษณะอาการโรคที่เกิดจากเชื้อไวรอยด์ PCFVd บนมะเขือเทศ พริก และมะเขือ สายพันธุ์ต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ไวรอยด์ในไม้ประดับก่อให้เกิดโรคในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 โรคที่เกิดจากเชื้อโพสไพไวรอยด์ในพริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การทดสอบความรุนแรงของเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษา Protein Translocatiion Gene ของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดเพื่อการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคเทคโนโลยีการผลิตองุ่น แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 อิทธิพลของต้นตอต่อการเกิดโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2006 การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหม่อนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2006 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดี และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 46 Project 22 10 0 0
  2019 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation 2 0 0 0
  2018 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation 0 0 0 0
  2018 การถ่ายทอดทางเมล็ดของเชื้อไวรอยด์ หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 2 0 0 0
  2018 การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว(ต่อเนื่อง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเชื้อPepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation,Japan 1 0 0 0
  2017 การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2017 การจัดทำแปลงพันธุ์ขยายอ้อยปลอดโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเชื้อ Pepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ Sakata Seed corporation, Japan 0 0 0 0
  2016 การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรอยด์ในแหล่งปลูกพริกและมะเขือเทศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 Study of Pepper chat fruit viroid on tomato หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation, Japan 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Columnea latent viroid เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตระกูลแตงส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนา Imp antibody และเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคพื่ชโดยเทคนิคเฉพาะด้าน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคและวิธีการควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2014 Study of Columnea latent viroid on tomato หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation 0 0 0 0
  2014 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคพืชโดยเทคนิคเฉพาะด้าน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2014 นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 Study of Columnea latent viroid on Tomato หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3 1 0 0
  2012 งานวิจัยไวรอยด์ในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan 0 0 0 0
  2012 Study of Columnea latent viroid on Tomato หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan 0 0 0 0
  2012 การประเมินความต้านทานเชื้อไวรัส SCMV-MDB ในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 0 0 0 0
  2012 Viroid Research on Tomato หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan 0 0 0 0
  2012 การสืบค้นและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) และโรคใบด่างอ้อย (SCMV) ในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2012 โครงการการศึกษาเชื้อ Columnea latent viroid ในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาระเบียบวิธีวินิจฉัยเชื้อ Potato mop top virus และเชื้อ Pospiviroids ในหัวพันธุ์มันฝรั่งและเมล็ดมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 2 0 0
  2012 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2011 การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาส หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเชื้อ Columnea latent viroid ในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเชื้อ Columnea latent viroid ในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ Sakata Seed Corporation (SSC) 0 0 0 0
  2009 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 2 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.4 ข้อมูลความหลากหลายในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวซึ่งเป็นโรคสำคัญของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2007 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
  2006 การสำรวจโรคใบด่างแคระข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 อิทธิพลของต้นตอการเกิดโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การตรวจไวรอยด์และไฟโตพลาสมาด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 การอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดต้นพันธุ์ของมะม่วงในสภาพหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 ผลผลิต DNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0