Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agronomy), Univ. of Illinois, U.S.A., 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 12 0 0 0
  2020 การใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์ในการสร้างสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีสารคอร์ดิซิปินสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดอาหารฮาลาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การขยายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพถั่งเช่าที่มีสาร cordycepin สูงสู่ระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ว่านชักมดลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิสำหรับใช้ในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการก่อกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ว่านชักมดลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิสำหรับใช้ในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการก่อกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การแก้ไขยีนในกล้วยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพื่อเพิ่มความทนทานต่อน้ำเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 13 7 2 0
  2020 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตามกรอกแนวคิดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยานินและเซลล์ที่เหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพถั่งเช่าที่มีสาร cordycepin สูง หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน : งบกลางค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 2 0
  2017 การตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิด DNA methylation กับการผันแปรทางพันธุกรรมของเบญจมาศที่มีที่มาจาก somaclonal variation และการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2016 การตรวจประเมินการคงอยู่ของยีน antisense CPACO ในกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 การใช้กากของเหลือจากการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเสริมในอาหารไก่ไข่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนงานวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยปลูกและอ้อยป่าเพื่อรองรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนนักวิจัยหลังปริญญา ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 2 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิในพืชวงศ์ขิง เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน การเกษตร : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 14 8 0 0
  2018 ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยภายใต้แสงจาก LED สปคตรัมต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มปริมาณสารคอร์ดีซีปินในการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 โครงการการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธ์ุมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกสายพันธ์เบญจมาศที่เกิดจาก somaclonal variation เพื่อผลิตเป็นพันธุ์การค้า หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ. 0 0 0 0
  2016 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ตำแหน่งที่สอดแทรกในจีโนมกล้วยไม้ที่ได้รับการถ่ายยีน antisense CPACO1 โดยเทคนิค IPCR หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลหญ้าที่ให้เซลลูโลสสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าสกุลช้างกระในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และเชิงพานิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2012 การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมในระดับโรงเรือน หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 1 0 0
  2012 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 6 0 0
  2006 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่าคืนสู่ป่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0