โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 11 9 0 0
2020 การรวบรวมและศึกษาลักษณะเชื้อพันธุกรรมมะเขือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการผลิตมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2018 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเพิ่มผลผลิตสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตด้วยสารควบคุมพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการผลิตมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2014 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 ถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 8 0 0
2017 การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2015 การสำรวจคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 7 4 0 0
2016 โครงการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ผลเก่าแก่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ บ้านวังรี จ.นครนายก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
2015 การสำรวจแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกนอกเขตแหล่งเดิม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
2012 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
2012 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0