โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 0 9 0 0
2019 ผลของจุลินทรีย์ Psychrotrophs ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาน้ำนมโคดิบ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2019 แบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารยับยั้งการเจริญและการลดปริมาณสารพิษจากรา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2017 คุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากลำไส้เล็กและอุจจาระของไก่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2017 คุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบติกต่อการยับยั้งจุลินทรีย์และการเจริญในอาหารหมักจากกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2017 การศึกษาจุลินทรีย์ในมูลไส้เดือนและการคัดเลือกเชื้อเพื่อใช้เป็น Starter culture ในการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารน้ำมะพร้าวร่วมกับสารสกัดจากข้าว หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การดูดซับโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพโดยแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากดินบางกระเจ้า หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
2015 ความสามารถในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากดิน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
2014 คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากอาหาร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2014 คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งและสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียแลคติกที่คัดแยกจากขนมจีนแป้งหมัก หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2014 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของสิว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์และการสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากน้ำนมดิบและเนย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2013 ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนที่คัดแยกได้จาก เต้าหู้และน้ำเวย์เต้าหู้ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากกิมจิ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 การใช้น้ำมะพร้าวเหลือทิ้งเป็นสับสเตรทเพื่อการผลิตสารแบคเทอริโอซินโดยแบคทีเรียกรดแลคติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
2010 การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของข้าวปั้นซูชิพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
2009 การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของถั่วงอกดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การเจริญและการสร้างสารแบคเทอริโอซินของแบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2007 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารยับยั้งจุลชีพ เพื่อใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 3 0 0
2009 การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
2005 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0