Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2018 การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม เพื่อลดปัญหามลพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2010 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติความเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของอนุภาคแพลทินัมบนคาร์บอนนาโนทิวบ์ในเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เมธานอลเป็นเชื้อเพลิง (DMFC) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาอิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่างโลหะและวัสดุรองรับต่อสมบัติความเป็นตัวเร่งของ Au/TiO2 โดยวิธีทางเคมีควอนตัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความคิดเห็นเพื่อสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านเคมีที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าให้กับเอทานอลที่ได้จากกากน้ำตาลโดยเปลี่ยนให้เป็นเอทินลีนด้วยตังเร่งปฏิกิริยาซีโอไลด์ดัดแปลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสมบัติ Bi-functional ของตัวเร่งปฏิกิริยา Metal/H/Zeolite หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0