Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), Purdue University, U.S.A., 2549
  • M.Sc. (Food Technology), The University of New South Wales, Australia, 2532
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 18 21 9 0
  2018 เปรียบเทียบการอบแห้งเครื่องแกงด้วยเตาอบลมร้อนและเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 0 0
  2017 การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 2 3 1 0
  2017 การทำพองข้าวแต๋นด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 1 0 0 0
  2014 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ) 14 16 7 0
  2012 การใช้เครื่องอบไมโครเวฟอุตสาหกรรมแบบสายพานต่อเนื่องในการผลิตแคบหมูสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 27 57 16 0
  2018 การเลี้ยงและแปรรุปจิ้งหรีดขาวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ Food Security Center, Hohenheim University 3 0 0 0
  2017 การแปรรูปแก้วมังกรหวานน้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 1 0
  2017 การทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 รูปแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัตราโซนิกส์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการทำพองข้าวเกรียบกุ้งและแคบหมูด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 คุณสมบัติของข้าวหลังจากผ่านการให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุเพื่อทำลายแมลง หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูเรกาดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นตรง หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี (1992) จำกัด 0 0 0 0
  2014 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 2 0
  2014 การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2014 การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 3 1 0
  2014 การทำพองข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 4 1 0
  2013 จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง หัวหน้าโครงการ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา 1 0 0 0
  2013 การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 8 1 0
  2013 การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด 1 2 0 0
  2011 การให้ความร้อนแก่อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งด้วยเครื่องไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ The Food Export Centre Co., Ltd. 0 0 0 0
  2011 การผลิตแคบหมูปรุงรส หัวหน้าโครงการ บริษัท โกลเบิ้ล เอ็กซ์ซิม จำกัด 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2010 การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง หัวหน้าโครงการ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา 1 1 0 0
  2010 กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2010 เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 3 2 0
  2009 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 5 0 0
  2009 แนวทางการลดปริมาณน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2009 ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 3 0
  2009 กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การยึดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2009 วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด 2 1 1 0
  2009 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 3 0
  2007 สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 10 0 0
  2007 การหาสาเหตุการเกิดกลิ่นหืนในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ IRPUS 0 0 0 0
  2007 กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ IRPUS 0 1 0 0
  2007 การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร (ต่อยอดปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0