โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 2 2 0
2018 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีเสถียรภาพต่อน้ำเพื่อใช้ในการดูดซับ CO2 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
2016 การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีเสถียรภาพต่อน้ำเพื่อใช้ในการดูดซับ CO2 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารควบคุมวัชพืชที่มาจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon spp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการทดสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 9 12 0 0
2016 การศึกษากลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์หลายองค์ประกอบ โดยวิธีคำนวณควอนตัม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยา Strecker ด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไทเทเนียม ตอน 2 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
2015 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารควบคุมวัชพืชที่มาจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon spp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยา Strecker ด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไทเทเนียม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 3 0 0
2011 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรียจากพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 ระบบผู้ช่วยสอนวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 01403221 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2 หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 3 0 0
2008 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
2008 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 13 52 0 0
2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 13 52 0 0
2009 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0