Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2011 การใช้ถั่วพิวเร่ทดแทนไขมันในคุกกี้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 กรรมวิธีผลิตแป้งมะพร้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งใยอาหารในผลิตภัณฑ์ขนมอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 9 10 0
  2015 ผลของการอ่านบทสวดซูเราะห์ฟาติฮะห์จากคัมภีร์อัลกุรอานผ่านน้ำดื่มเกษตรต่อภาพผลึกน้ำแข็งโดยใช้กล้อง Compound Microscopy BX 51 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 10 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2011 ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของบิสกิตสมุนไพรที่ไม่มีกลูเตน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาน้ำพริกเผาสาหร่ายไกเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเปลือกผลปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 0 0 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรต้นแบบผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร (ผปอ.) ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ณฐภัทร อักษรทอง 0 0 0 0
  2013 การวิจัยเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง และแปรรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป ชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและเผือก หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว ผู้ร่วมวิจัย Kirin Company Limited 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2004 การยืดอายุการเก็บของขนมเปี๊ยะ หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  1997 ศักยภาพในการใช้กากดอกกระเจี๊ยบและเปลือกถั่วเหลืองเพื่อผลิต Cellulose Powder ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1993 การทำอาหารกินเล่นจากแป้งเมล็ดฝ้าย โดยใช้เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์และทดสอบการยอมรับ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 ผลของปัจจัยในการผลิตต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ ซึ่งผลิตโดยเครื่อง เอ็กซ์ทรูดเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0