Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Phil (Biochemistry), Imperial College of London , U. KINGDOM, 2539
  • Ph.D.(Biochemistry), Imperial College of London , U. KINGDOM, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 7 12 0 0
  2022 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การขับเคลื่อนโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจรเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดจากเหง้าสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีดเพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 การสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2018 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคจากน้ำหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเซลูโลซิกเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การแทนที่สารควบคุมความหนืดทางการค้าสำหรับยางธรรมชาติด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 แนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเอธานอลจากกระบวนการหมักน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 และ 6 โมเลกุลในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 58 Project 28 61 6 0
  2020 การผลิตสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโปรตีนสูงจากดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการดอกและการผสมเกสรทุเรียด้วยฐานข้อมูลเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2019 การสกัดโปรตีนอัลบูมิน และอัลบูมินไฮโดรไลเสทจากรำข้าวขาว ดอกมะลิ 105 และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
  2018 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสและสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2017 เทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าเศษไหมไทยให้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อการส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมการทำบริสุทธิ์พอลีไฮดรอกซิบิวทิเรต หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตจาก Rhodococcus pyridinivorans BSRT1-1 โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 1 0 0 0
  2017 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคจากน้ำหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเซลูโลซิกเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การศึกษาเมมเบรนของอนุภาคยางด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ Langmuir films ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
  2013 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 แนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเอธานอลจากกระบวนการหมักน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 และ 6 โมเลกุลในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 3 0
  2011 การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2011 การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การสกัดแทนนินจากเปลือกลำต้นสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากการระเบิดด้วยไอน้ำของทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 2 0 0
  2009 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การแช่กรดและการระเบิดด้วยไอน้ำของทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาระบบ Bioreactor Membrane เพื่อผลิตสาหร่ายโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน เป็นสารอาหารอย่างครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 11 1 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2008 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 การผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซม์เพคติเนสจากผลกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาโมเดลที่เหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10 เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
  2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 69 Project 26 32 5 0
  2019 เอนไซม์บรอมิเลน : การต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
  2019 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences 0 0 0 0
  2019 โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลไซโลสจากกาบและกะลามะพร้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมัก และการเพาะเห็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาฐานเทคโนโลยีต้นทุนต่ำสู่ระดับนำร่องของการหมักกรดดี-แลคติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์เพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หัวหน้าโครงการ กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 Development of PHB production by microorganisms from agricultural residues, and its effect for crop production หัวหน้าโครงการ JIRCAS, JAPAN 0 0 0 0
  2018 การลดต้นทุนการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนเอสเซนส์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 1 0 0 0
  2018 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การ้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อ K.marxianus mutant 166 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 2 0 0
  2017 การวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเซริซินบริสุทธิ์พร้อมใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2017 การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยยางพาราปี 2560 และการผลักดันการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ใบและเหง้าสับปะรดอย่างครบวงจรและการประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 Effect of sugarcane and cassava cultivation by PHB หัวหน้าโครงการ JIRCAS 0 0 0 0
  2016 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2559 และการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับร่าง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การผลิตกรดฟูมาริคจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในระดับุถังหมักแบบลอยตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวสารต่อผลผลิตเอธานอลที่ได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions หัวหน้าโครงการ JIRCAS 2 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ของสารเฟอร์ฟูรอลจากชานอ้อยสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กาวจากน้ำยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การสำรวจและการวิเคราะห์สารสำคัญจากหมากในแหล่งปลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 1 0 0
  2015 การขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีซีพีจี จำกัด 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2014 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant หัวหน้าโครงการ Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 0 3 0
  2014 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตกรดฟูมาริคและกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟโบรอินไฮโดรไลเสท หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2013 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant หัวหน้าโครงการ Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 1 0 0
  2013 Development of fermenting-yeast for practical application หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 1 4 0 0
  2013 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง(Feed stockmanagement model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2012 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant หัวหน้าโครงการ บริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd 1 0 0 0
  2012 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance หัวหน้าโครงการ JIRCAS 1 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม 0 1 0 0
  2012 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass หัวหน้าโครงการ The Japan International Research Center for Agricultural Sciences ประเทศญี่ปุ่น 1 1 0 0
  2011 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2011 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment หัวหน้าโครงการ บริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd 0 1 0 0
  2010 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 1 2 0 0
  2010 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชน หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด 0 0 0 0
  2010 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment หัวหน้าโครงการ Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 0 0 0
  2010 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 2 1 0 0
  2008 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 0 0 0 0
  2008 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2008 Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-phase 2 หัวหน้าโครงการ Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Company Limited 1 0 1 0
  2008 การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล หัวหน้าโครงการ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด 0 0 0 0
  2007 การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 1 0 0 0
  2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของผลมะเดื่อฝรั่งและปริมาณของเอนไซม์ฟีซินและเพคติน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS) 0 0 0 0
  2007 การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอ็นไซม์ ฟิซินและเพคติน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials หัวหน้าโครงการ JIRCAS 0 1 0 0
  2006 โครงการการแยกและใช้ประโยชน์โปรตีนไหมจากน้ำกาวจากกระบวนการสาวไหม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอนไซม์ฟิซิน และเพคติน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 1 0
  2005 โครงการการเพิ่มมูลค่าต้นทานตะวันโดยการแปรรูปเป็นไซโลสและแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2005 การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2005 การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด 6 4 0 0
  2004 การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0