Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(.(Veterinary Medical Sciences), ม.โตเกียว, ญี่ปุ่น, 2551
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 7 8 0 0
2018 ลักษณะของซีรั่มโปรตีนย่อยของสุนัขที่ติดเชื้อ Ehrlichia canis หรือ Anaplasma platys ร่วมกับการแสดงอาการยูเวียส่วนหน้าอักเสบ หรือเลือดออกในจอประสาทตา/จอประสาทตาลอกหลุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อ ทริปปาโนโซม ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2013 การศึกษาชนิดของเชื้อ Ehrlichia spp. และสายพันธุ์ของเชื้อ E. canis ที่เป็นสาเหตุให้เกิดรอยโรคในลูกตาในสุนัข หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
2013 การศึกษาความชุกของโรค visceral leishmaniasis ในสุนัข แมว และหนู ในจังหวัดสงขลา และสตูล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและการระบาดของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Fasciola gigantica ในโคและกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การศึกษาอุบัติการณ์ของโรค visceral leishmaniasis ในสุนัข แมว และ หนูในเขตภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2001 ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมอเรียล ประเทสไทย จำกัด 0 0 0 0