โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 2 0 0
2020 การศึกษาการปนเปื้อนและการควบคุมการแพร่กระจายของเชืื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากแหล่งกำเนิดนำเสียประเภทโรงพยาบาลและฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2 0 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพีอีดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกรสาวทดแทน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยทีมหมอหมูเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 ผลของการให้วิตามินรวม (catosal) ต่อประสิทธิภาพการผลิตในแม่สุกรหลังการคลอด ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยหมอหมูเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2016 อิทธิผลปริมาณนมน้ำเหลืองต่อความรุนแรงของการเกิดโรคท้องเสียเฉียบพลันในลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยหมอหมูเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2012 ผลของการทดแทนสุกรสาวปริมาณสูงในฟาร์มที่มีการติดเชื้อ porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 ความชุกของ Torque Teno virus ในสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 4 4 0 0
2018 การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นของต้นแบบวัคซีนพีอาร์อาร์เอสในสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2018 อิทธิพลของกรดบิวทีริกต่อประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพของสุกรช่วงอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นีโอซายด์ จำกัด 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
2018 การทดลองประสิทธิภาพของยาลดไข้Pracetam?ต่อประสิทธิภาพการผลิตในเล้าคลอดและระดับแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสพีอีดีในนมน้ำเหลืองของแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีวา แอนิมัลเฮลท์ ประเทศไทย 0 0 0 0
2017 อิทธิพลของ Microcell-XP? ต่อประสิทธิภาพการผลิตและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเบนโตลี (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2015 ผลของ Insulin-like growth factor 1 ต่อการเจริญของกล้ามเนื้อในพีตัสสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทฮูเว่ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2012 ผลของ Agrabon?ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรที่ได้รับสารพิษจากเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สมาร์ทเว็ท จำกัด 0 0 0 0
2012 ผลของการใช้ Nutrofiber ในสุกรแม่เลี้ยงลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สมาร์ทเว็ท จำกัด 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2011 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2 1 0 0
2010 ประสิทธิภาพของสารแคปไซวินในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด 0 0 0 0