Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science) , University of Georgia , U.S.A.
  • วท.ม. ( ผลิตภัณฑ์ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม. (ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 11 9 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือเลือดปลาทูน่าของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผงเลือดปลาทูน่าและประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผงเลือดปลาทูน่าและประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผงเลือดปลาทูน่า และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดผงจากแอสตาแซนธิน และผลต่อการปกป้องโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่จากแอสตาแซนธินสกัดจากเปลือกกุ้งขาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ โดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2012 การผลิตน้ำมันปลาแซลมอนที่ผ่านการปรับโครงสร้างของกรดไขมันสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันเพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับแอสตาแซนธินธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การใช้เทคโนโลยี encapsulation ร่วมกับ ultrasonic atomizer เพื่อควบคุมการปลดปล่อยกลิ่นรส ในผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การสกัดส่วนประกอบฟังก์ชันนัลจากสาหร่าย โดยวิธีสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ เพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารให้กลิ่นรสสำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 4 6 0 0
  2018 การขยายกำลังการผลิตผงเลือดปลาทูน่า และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ Pet food หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์น้ำมันปลาดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาป่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปลารูปแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2017 การสกัดสารแอสตาแซนทินจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาการผลิตสารให้กลิ่นรสวาซาบิผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดผงและผลต่อการปกป้องโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดผงและผลต่อการปกป้องโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดผงและผลต่อการปกป้องโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันในการเพิ่มความคงตัวให้กับแอสตาแซนธินธรรมชาติ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย 0 0 0 0
  2014 การเพิ่มความคงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์น้ำมันปลาโดยการกักเก็บในไลโพโซม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในการควบคุมการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำ และยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อลดสารเคมีที่ปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มความคงตัวและการควบคุมการปลดปล่อยสารแอนติออกซิแดนท์ เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2012 การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาวิธีการกักเก็บไนซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหารหมักพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2009 การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ให้กับเศษเหลือ (น้ำเลือด) ที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0