โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 0 0
2009 มูลค่าเพิ่มขึ้นของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตกาซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 5 0 0
2020 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2015 การพัฒนาการแกรนูลเลชั่นของกากตะกอนสำหรับการผลิตแก๊สมีเธนจากน้ำกากส่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การผลิตพลังงานชีวภาพจากฟางข้าวและหมุนเวียนเศษฟางข้าวเป็นวัสดุปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยที่เข้มแข็ง (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 การผลิตแก๊สไฮเธนอย่างต่อเนื่องจากชานอ้อยโดยการหมักสองขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 มูลค่าเพิ่มขึ้นของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตกาซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 9 0 0
2016 เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ผู้ร่วมวิจัย Takahashi Industrial and Economic Research Foundation 0 1 0 0
2016 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำที่สัมพันธ์กับคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2009 การประเมินสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากของเสียโรงงานไฟเบอร์บอร์ดโดยวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2009 การใช้ประโยชน์เศษผลไม้จากโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อผลิตไฮโดรเจน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การผลิตและการทำความสะอาดแก๊สไฮโดรเจนจากกระบวนการหมักแบบใช้แสง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2008 กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2008 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย GJP Holding Company Limited 0 0 0 0
2007 การผลิตกาซไฮโดรเจนจากกากตะกอนของโรงงานกระดาษ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2007 การบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลังงานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 3 0 0
2006 กระบวนการลดสีจากโรงงานฟอกย้อมด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2006 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตเอธานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0