Person Image

  Education

  • Ph.D. (Coastal and Ocean Engineering), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2023 การสะสมไมโครพลาสติกในสายใยอาหารในน้ำบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2008 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การสกัดสารจากวัชพืชเพื่อใช้ป้องกันควบคุม และกำจัดหนอนแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 3 0 0
  2022 การศึกษาพลวัตของ rip currents บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งบริเวณปากคลองไทยฝั่งอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
  2017 ศักยภาพเชิงนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงทางสกายะของแหล่งดำน้ำเรือมัตโพน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งบริเวณหาดประพาส จังหวัดระนอง โดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 12 11 0 0
  2023 โครงการทดสอบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จากัด 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสำรวจ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากแนวปะการังที่สำคัญต่อการประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 0 0 0 0
  2022 วิเคราะห์ผลกระทบของการรั่วไหลของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2022 ประเมินบัญชีสินทรัพย์เชิงระบบนิเวศของแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำบัญชีมหาสมุทร ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2022 โครงการศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 0 0 0 0
  2022 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องจากการรั่วไหลของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2022 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องจากการรั่วไหลของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ระยะสามเดือนหลังเกิดเหตุ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2021 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองคู่ควบ COAWST เพื่อติดตามเส้นทางเดินพายุสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำภายหลังการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 1 0 0
  2021 โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโลเลียมในอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณวัสดุลงเกาะปะการังธรรมชาติจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด 0 0 0 0
  2020 โครงการการพัฒนาแบบจำลองแบบคู่ควบ COAWST เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาไมโครพลาสติกบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดงานบ้านปลาบริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง Phase2-3 หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เคมิคัล จำกัด 2 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ศึกษา 7 พื้นที่ตัวอย่าง บริเวณหมู่บ้านปลาในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท มารีน แอนด์ โคสต์ เอสดีจี จำกัด 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาและใช้ประโยชน์แบบจำลองการไหลเวียนของกระแสน้ำเพื่องานด้านภัยพิบัติทางทะเลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0
  2017 การศึกษาการไหลของกระแสน้ำและโปรแกรมจำลองกระแสน้ำเพื่อประเมินผลกระทบของการกั้นแนวชะลอคลื่นและการประเมินการสะสมของดินตะกอนบริเวณพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า หัวหน้าโครงการ บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของมวลน้าจากแผ่นดิน ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และระบบการเคลื่อนตัวของน้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าของระบบนิเวศปากแม่น้าในเขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในพื้นที่ด้านการประมง และการท่องเที่ยว ในพื้นที่บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
  2017 โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2017 โครงการจ้างสำรวจสถานภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศก่อนการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชุมพร ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 3 0 0
  2016 การศึกษาติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเรือมัตโพน จ.ชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 2 0 0
  2016 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบนิเวศในพื้นที่จัดวางปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 1 0 0
  2016 โครงการศึกษาการแพร่กระจาย นิเวศวิทยาและการเฝ้าระวังของสัตว์น้ำกลุ่ม Cnidarian และ Urochordate บริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2015 การสำรวจและตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แนวปะการังและหญ้าทะเล) โครงการระบบส่งไฟฟ้าใต้น้ำ 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือพระทอง บริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา (ปีที่ ๒) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยกรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาและใช้ประโยชน์การพยากรณ์คลื่นในทะเล คลื่นชายฝั่ง และเส้นทางพายุสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0