Person Image

  Education

  • Ph. D (Bioresources Science), Tottori University, JAPAN, 2546
  • M.S. (Microbiology), Kasetsart University, ไทย, 2538
  • B.Sc.(Agriculture), Prince of Songkla University, ไทย, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2023 KU-สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ Business Unit) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการผลิตเซลลูโลสจากชีวมวลทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 บรรจุภัณฑ์พอลิแลกติกแอซิดปลดปล่อยสารระเหยจากชีวมวลไทยสำหรับยืดอายุผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนากระบวนการผลิตเซลลูโลสจากชีวมวลทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของสาหร่ายกินได้พื้นถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร: ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) และชาหมัก (Kombucha) จากสาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corallina) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 55 Project 13 61 5 0
  2020 การผลิตเครื่องดื่ม Biogel จากสาหร่าย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 การผลิตสีน้ำโปสเตอร์จากกาวหนังปลาเพื่องานศิลปะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการขึ้นรูปผงหนังจากผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมหนังด้วยกาวจากหนังปลา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบบผงจากเอนไซม์ของเชื้อรา เพื่อใช้ในกระบวนการ Saccharification สำหรับผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายกลุ่ม Macroalgae หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาแหนมปลาโดยใช้สารเติมแต่งสีธรรมชาติจากเชื้อรา Monascus sp. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาการผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracillaria หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การผลิตโยเกิร์ตสาหร่ายไก, Cladophora glomerata หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาการผลิต Natural Pearl Essence จากเกล็ดปลาของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการประยุกต์ใช้กาวน้ำจากหนังของปลาเพื่องานศิลปะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการใช้เอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่าเพื่อลอกหนังของปลา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรำและฟางข้าวด้วยเทคนิค Solid state fermentation เพื่อผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่าย Cladophora glomerata [Sarai-Krai] หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2017 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการใช้ฮอร์โมนพืชจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อเร่งการเจริญของข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายน้ำจืด,Cladophora glomerata (สาหร่ายไก)โดยเชื้อ Monascus sp.ในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 กระบวนการผลิตน้ำตาลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้เอนไซม์จากเชื้อ Trichoderma sp.ด้วยเทคนิค solid state fermentation เพื่อผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ระดับความเค็มที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแอสทาแซนทินในแบคทีเรียชนิด Rhodopseudomonas sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2016 การคัดแยกและผลของอิพิ-เอนโดไฟติคแบคทีเรียที่เจริญในสาหร่ายวุ้นเศรษฐกิจกลุ่มกราซิลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2015 กระบวนการผลิตน้ำตาลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยด้วยวิธีเอนไซม์เทคนิคจากเชื้อรากลุ่มเส้นสายเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 Bioethanol processing from Thai Macroalgae, Cladophora glomerata (Sarai-Kai) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การผลิตไบโอเอทานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้เชื้อรากลุ่มเส้นสาย, Monascus sp. หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการผลิตไบโอเอทานอลจากทรัพยากรสาหร่ายโดยใช้เชื้อรากลุ่มเส้นสาย, Monascus sp.(ระยะที่ สอง) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคุณลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตไบโอเอทธานอลจากสาหร่ายแมโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารโพลีแซคาร์ไรด์จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัจจีกลุ่ม Gracilaria sp. เพื่อผลิตฟิล์มที่รับประทานได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การผลิตกระดาษทิชชูจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การผลิตกระดาษจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตไบโอเอทธานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้ทรัพยากรเชื้อรากลุ่มเส้นสาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การผลิตไบโอเอทธานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิต Protein Hydrolysate จากสาหร่ายกลุ่มแมโครอัลจีของไทยด้วยเทคนิค Solid State Fermentation หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การผลิตภาชนะบรรจุที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวล้อมและนิเวศวิทยาเพื่อการใช้ประโยชน์ในสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ในสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาชนะบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตเยื่อใยเพื่อผลิตกระดาษจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 วิธีการเตรียมวัตถุดิบของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตฮอร์โมนพืชจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตอินซูลินจากเครื่องในปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตไบโอเอทธานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การผลิตกาวจากหนังปลาของไทย หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มก. 1 13 1 0
  2009 ความอ่อนแอต่อเกลือของจุลินทรีย์กลุ่ม halotrophic bacteria จากผลิตภัณฑ์ปูเค็ม ( Neoepisesarme mederi, H. Milne Edwards 1853) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 ต้นแบบระบบ Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) ของผลิตภัณฑ์ปูเค็ม (Neoepisesarme mederi, H. Milne Edwards 1853 ) หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตไบโอดีเซลจากแมคโครอัลจี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2009 ความอ่อนแอต่ออุณหภูมิของจุลินทรีย์กลุ่ม halotrophic bacteria จากผลิตภัณฑ์ปูเค็ม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การผลิต Pearl essence จากเกล็ดปลาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การผลิต กาว จากหนังของปลาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 1 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การผลิต glucosamine จากเปลือกปู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การผลิต glucosamine จากเปลือกปูของไทย หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 5 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิต edible film จากเปลือกปูเพื่อควบคุมความสดของชิ้นปลาแล่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านของไทยประเภทผลิตภัณฑ์น้ำพริก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การผลิตไอศกรีมจากสาหร่ายน้ำจืดประเภทแมคโครอัลจีของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความปลอดภัยในอาหารของผลิตภัณฑ์ปูเค็ม(Neoepisesarma mederi) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 1 0
  2008 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 1 0
  2008 ดัชนีประเมินคุณภาพ และดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้องทางเคมีและจุลชีววิทยาของปูแสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) ที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 1 0
  2008 การศึกษาการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติในการแปรรูปปูเค็ม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2006 การผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตหอยแมลงภู่ดอง (Perna viridis,Linnaeus) หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  1999 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS-NRCT) สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 2 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 12 3 0
  2019 Development of novel Monascus pigments for food preservation and health promotion using mutation: Chemical , antibacterial spectrum and health promotion character from pigment product of Monascus sp. R8 mutant หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2019 ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดกินได้พื้นถิ่นในภาคใต้ฝั่งอันดามัน และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารปลานิล(Oreochromis niloticus) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของการแปรรูปเเละใช้ประโยชน์จากปลาสวาย (ภายใต้กลุ่มเรื่อง Food Valley) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์จากเชื้อรา Monascus spp. เพื่อการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวะจากทรัพยากรสาหร่าย: Characterization of ethanol processing by Monascus sp. หัวหน้าโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยโดยความร่วมมือของ JSPS-NRCT program 2 2 1 0
  2014 การอนุรักษ์สาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp โดยใช้สารกลิ่นรสทางชีวะ (Bioflavor) และเจล: การทวนสอบการประยุกต์ใช้ สารกลิ่นรสทางชีวะ (Bioflavor) และ เจล กับหอยเม่นในงานภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย Ministry of Education, Science, Sports and Culture, Japan 0 1 0 0
  2013 การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp. หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2013 การอนุรักษ์สาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp โดยใช้สารกลิ่นรสทางชีวะ (Bioflavor) และเจล ผู้ร่วมวิจัย Ministry of Education, Science, Sports and Culture, Japan 0 1 0 0
  2012 การผลิตและการแสดงออกของการสร้างกลิ่นรสทางชีวะ(bio-flavor)ของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp หัวหน้าโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โปรแกรม The Visiting Foreign Research (Visiting Assistant Professor) of Hokkaido University ภายใต้หน่วยงาน The Field Science Center for Northern Biosphere , Hokkaido University, Japan 1 2 0 0
  2005 Food Safety Consumer Education in Urban and Rural Areas in Thailand. หัวหน้าโครงการ Japanese Ministry of Foreign Affairs, Japan 1 1 0 0
  1998 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS--NRCT)สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Bioflavor formation in the brown alga, Laminaria angustata) หัวหน้าโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการ JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008) 4 1 2 0