โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2017 การฟื้นคืนกลับของเอนไซม์ดึกดำบรรพ์ในกลุ่มดีอะมิเนส/อะดีโนซีนดีอะมิเนสจากแบคทีเรีย Halococcus hamelinesis ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 450 ล้านปีก่อน: การศึกษาคุณสมบัติทางจลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การกลายพันธุ์ของ adenosine deaminase จากสเตรปโตมัยซิส: บทบาทจำเพาะของเกลียวโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างแบบ (?/?)8 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ศึกษาโครงสร้างของยีนและคุณสมบัติจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ DNA ligase จาก Streptomyces antibioticus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 คุณลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนและรีเซพเตอร์ของปลาบึกโดยวิธี random mutagenesis บริเวณ loop หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2018 การฟื้นคืนกลับของเอนไซม์ดึกดำบรรพ์ในกลุ่มดีอะมิเนส/อะดีโนซีนดีอะมิเนสจากแบคทีเรีย Halococcus hamelinesis ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 450 ล้านปีก่อน: การศึกษาคุณสมบัติทางจลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณลักษณะทางจลนศาสตร์และการควบคุมอัลโลเตอริกของเอนไซม์ pyruvate kinase ในกบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การกลายพันธุ์ของ adenosine deaminase จากสเตรปโตมัยซิส: บทบาทจำเพาะของเกลียวโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างแบบ (?/?)8 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ศึกษาโครงสร้างของยีนและคุณสมบัติจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ DNA ligase จาก Streptomyces antibioticus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 คุณลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนและรีเซพเตอร์ของปลาบึกโดยวิธี random mutagenesis บริเวณ loop หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2009 คุณลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนและรีเซพเตอร์ของปลาบึกโดยวิธี random mutagenesis บริเวณ loop หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 การโคลน การเพิ่มการแสดงออก และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ BglII Endonuclease จากเชื้อ Bacillus globigii หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การสังเคราะห์ dNTP โดยวิธีทางเอนไซม์: การโคลนการเพิ่มระดับการแสดงออกและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ phosphoglycerate mutase จาก Escherichia coli หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การโคลน, การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์ adenosine deaminase ที่ต้านทานสารปฎิชีวนะจากจุลินทรีย์ Streptomyces antibioticus หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2003 Cloning of 2'- Deoxycoformycin Gene Cluster from Streptomyces antibioticus. หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0