โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2003 การสร้าง Specific-species primers ของเชื้อรา phythopthora infestans สาเหตุโรคใบไหม้ของฝรั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2003 การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
1999 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศทางเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1999 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1998 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0