Person Image

  Education

  • กศ.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, ไทย, 2525
  • คศ.บ(โภชนาการชุมชน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 8 1 0
  2019 สารสกัดพืชในผลิตภัณฑ์เยลลี่ หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2011 ฟลุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผงสกัดเข้มข้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกรขาว และแก้วมังกรแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนโทไซยานินส์สูงจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การสกัด และคุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาการผลิต nutrient base จากวัสดุเหลือใช้จากผลปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  1999 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณซัลไฟต์ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่นๆ ของผลไม้แช่อิ่มอบแห้งกับระยะเวลาการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1983 การพัฒนาสูตรน้ำตาลปั้น หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาวิชาการ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 7 0 0
  2016 ความคงทนของสีพริกในกระบวนการทำน้ำจิ้มซีฟูดส์ หัวหน้าโครงการ บริษัทอาร์ เอส ฟู้ดเทค (ประเทศไทย)จำกัด 1 0 0 0
  2016 ปรับปรุงคุณภาพน้ำจิ้มอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ บริษัท อาร์เอสฟูดส์เทค(ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2015 เครื่องดื่มให้พลังงาน (Energy drink) ชนิดผงกลิ่นผลไม้ หัวหน้าโครงการ บริษัท ชินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 1 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
  2007 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2000 การศึกษาสภาพและคุณสมบัติของเจลในแยม หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0