Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • M.A.(Japanese Literature), Keio University, ญี่ปุ่น, 2530
  • Ph.D.(Area and Culture Studies), Tokyo University of Foreign Studies, ญี่ปุ่น, 2541

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 6 0 0
2020 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก 0 0 0 0
2006 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การสร้างสื่อซีดีรอมเพื่อการเรียนรู้ศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 10 0 0
2017 ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
2014 ทัศนาวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านวรรณกรรมสมัยใหม่: จากเรื่องสั้นของมุระคะมิ ฮะรุกิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ภาษาคลุมเครือสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างไร หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2012 ญี่ปุ่นศึกษาในมิติวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
2011 วัฒนธรรมญี่ปุ่นในมุมมองของนิสิตวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554 0 0 0 0
2009 พัฒนาการหม่อนไหมไทยในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา: วิเคราะห์บทบาทความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ระบบวิเคราะห์และแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการสร้างแบบทดสอบออนไลน์: กรณีศึกษาการใช้ “คำช่วย” หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การพัฒนาสื่อซีดีรอมภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2007 การสร้างสื่อซีดีรอมเพื่อการเรียนรู้ศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 3 0 0
2016 วิเคราะห์ญี่ปุ่นศึกษาจากมุมมองของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยยะมะนะชิกักคุอิง (Yamanashi Gakuin University) 0 1 0 0
2009 ระบบวิเคราะห์และแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ : กรณีศึกษาการใช้ "คำช่วย" หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2003 การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศีกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0