Person Image

  Education

  • รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, -
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, -
  • M.A.(Comparative Politics), University of Southern California, USA, อเมริกา, -
  • Ph.D. (Comparative Politics), University of Southern California, USA, อเมริกา, -

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2018 ปัญหาเหมืองแร่ทองคาในจังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดปกครองตนเอง กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี และตรัง หัวหน้าโครงการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ข้อเสนอว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2014 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 0 0 0 0
  2013 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 0 0 0 0
  2012 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 0 0 0 0