Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2024 ผลของโลหะหนักที่ก่อมะเร็งต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 6) 0 0 0 0
  2024 การศึกษาการตกค้างโลหะหนักที่ก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร : บริเวณศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 6) 0 0 0 0
  2024 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไก่เลี้ยงในบริเวณปนเปื้อนของโลหะหนักที่ก่อมะเร็ง : บริเวณศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 6) 0 0 0 0
  2023 การศึกษาการปล่อยยาปฏิชีวนะจากเม็ดยาลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตที่เตรียมด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กองทุนพัฒนาคณะฯ) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 37 Project 25 23 0 0
  2023 การกำหนดขนาดยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาฟลอเฟนิคอลในเต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 1 0 0 0
  2023 การบำบัดไมโครพลาสติกบริเวณป่าชายเลนโดยใช้พืชร่วมกับแบคทีเรีย (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 เภสัชจลนศาสตร์ของยามาร์โบฟลอกซาซินในจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย ทุน ทวพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาฤทธิ์ของสารสังเคราะห์อนุพันธ์ไดเบนโซออกซิพินต่อการต้าน การเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา(ทวพ)ประจำปีงบประมาณ 2565 1 0 0 0
  2022 ฤทธิ์ยับยั้งของสารอนุพันธ์ไดเบนโซออกซิพินต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ฟัลวัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 0 0 0
  2021 การบำบัดไมโครพลาสติกบริเวณป่าชายเลนโดยใช้พืชร่วมกับแบคทีเรีย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 ผลของโลหะหนักต่อสัตว์ทะเลที่พบบริเวณชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา) 0 1 0 0
  2021 การปนเปื้อนโลหะหนัก ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา) 0 0 0 0
  2021 ผลของโลหะหนักต่อการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ทะเลที่พบในชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา) 0 0 0 0
  2020 การบำบัดไมโครพลาสติกบริเวณป่าชายเลนโดยใช้พืชร่วมกับแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 ผลของการขุดลอกอ่าวปัตตานีต่อการสะสมโลหะหนักในสัตว์ทะเลและสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2020 ผลของการขุดลอกอ่าวปัตตานีต่อการสะสมโลหะหนักในสัตว์ทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2020 การศึกษาภาวะเครีนดออกซิเดชันในเนื้อเยื่ออ่อนของสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 การกำหนดขนาดยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาดาโนฟลอกซาซินในเต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 2 1 0 0 0
  2019 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราหลายชนิดในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค LC-MS/MS ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0
  2019 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดหัวลิงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่2 0 0 0 0
  2018 การสำรวจและการประเมินความสี่ยงของการปนเปื้อนสารพิษจากสิ่งแวดล้อมในน้ำนมที่บริโภคในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา 1 0 0 0
  2018 แชมพูแห้งและสเปรย์สำหรับสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของยาปฏิชีวนะในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาเทคนิค QuEChERS ต่อการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี หนึ่งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพและยาฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในน้ำผึ้งที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบแป๊ะตำปึงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินบี 1 และโอคร่าทอกซินเอในชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 เม็ดลูกปัดแคลเซียม-เจนต้ามิซิน : เปรียบเทียบระหว่างการบรรจุยาและการเตรียมเม็ดลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในเครื่องดื่มนำเข้าประเภทไวน์และเบียร์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ (70:30) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของนิวาลินอลในเป็ด ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการปี 2558 1 0 0 0
  2015 การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราพาทูลินในน้ำผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2014 การศึกษาการตกค้างของยาปฏิชีวนะและการประเมินระยะหยุดยาปฏิชีวนะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 สภาวะความชุกของโรคฉี่หนูในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตชนิดจุ่มยาเพื่อการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การศึกษาคุณลักษณะการปล่อยยา ceftazidime อย่างต่อเนื่องของเม็ดแคลเซียมและ PMMA ในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2010 การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 การศึกษาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาแอมมอกซี่ซิลลินในเนื้อเยื่อปลานิล โดยการผสมยาในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารออกฤทธิ์ที่แยกจากขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การศึกษาการตกค้างของอัลฟาทอกซินบี-1 และผลกระทบของอัลฟลาทอกซินบีต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุกที่ได้รับอัลฟาทอกซินบี-1 โดยการกินติดต่อกันเป็นเวลานาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 3 0 0
  2021 การศึกษาการตกค้างของคลอเตตร้าซัยคลินและด๊อกซี่ซัยคลินในไข่ภายหลังการให้โดยการกินในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. 0 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเออก็อตและอัลคาลอยด์ในอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2020 การตกค้างของยาต้านจุลชีพในน้ำนมโคในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 ชุดผลิตภัณฑ์แชมพูเพื่อดูแลผิวหนังและป้องกันเห็บหมัดสูตรพิเศษและน้ำยาเช็ดหู ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์และการกำหนดขนานยาต้านจุลชีพในจระเข้น้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2018 PK study of chlortetracycline following oral administration in pigs ผู้ร่วมวิจัย Pucheng Chia Tai Co., Ltd. 0 0 0 0
  2017 แชมพูสำหรับสุนัขผิวแพ้ง่าย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาชีวสมมูลของทิลมิโคซินในพลาสมาและปอดของสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาชีวสมมูลของ Enflogard ในพลาสมาและปอดของสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
  2014 ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ amoxicillin ในพลาสมาของสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด 0 2 0 0
  2012 ชีวสมมูลของสูตรตำรับยาฉีดไอเวอร์เมคตินในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2009 ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของไอเวอร์เมคตินในโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูดี เว็ท จำกัด 0 0 0 0
  2002 การศึกษายาฟลูมิควิน การดูดซึม การตกค้างของยาและระยะปลอดภัยในกุ้งกุลาดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 0 0 0