Person Image

  Education

  • Dr.Scient(Marine Biotechnology), University of Tromso, นอร์เวย์, 2541
  • วท.ม.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 6 0 0
  2024 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) เพื่อผลิตเป็นสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาสูตรอาหารและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของพ่อ-แม่พันธุ์ปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเชิงบูรณาการบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อใช้อาหารโปรตีนจากพืช ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิล (Nile tilapia, Oreochromis niloticus) เพศผู้ล้วนด้วยอาหาร hormonal complex-microencapsulated และการศึกษาทรานสคริปโตม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) เพื่อผลิตเป็นสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 นิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia undulata (Born, 1778)) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2014 นิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia undulata (Born, 1778)) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การศึกษาบทบาทของข้างขึ้น-ข้างแรม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ของปูม้า (Portunus pelagicus Lin.) ที่จับด้วยลอบปู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 35 Project 9 19 1 0
  2021 การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นที่กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว-เมือง จังหวัดชุมพร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการฟาร์มทะเลระบบหมุนเวียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในระบบนิเวศชายฝั่งของอาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติ (ระยะที่ 2) : การพัฒนาระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติ (ระยะที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสจากเพรียงเรือที่พบในป่าชายเลนแถบตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มกำลังผลิตปูม้าในบริเวณอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาศักยภาพของโคพีพอดทะเลเพื่อเป็นอาหารที่มีชีวิตสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การแสดงออกของยีนควบคุมการเจริญพันธุ์ของกุ้งทะเลหลังให้อาหารกระตุ้นการเจริญพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2009 การผลิตปลาสวยงามและพรรรณไม้น้ำประดับ หัวหน้าโครงการ โครงการ Business unit 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลเพื่อใช้ในการป้องกันมาลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivalis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเครื่องมืออวนลากแบบแผ่นตะเฆ่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากพืชทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำทะเลและแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2007 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ และโครงสร้างของประชากรปูม้า (Portunus pelagicus Lin.) ในรอบปี เพื่อการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2007 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเครื่องมืออวนลากบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปนเปื้อนของโลหะหนักบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์เป็นการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้เทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2019 Clarification of Heat Storage Mechanism and Understanding its Impact on Fisheries Diseases in Salinity Aquaculture Ponds ที่ปรึกษาโครงการ Institute of Tropical Agriculture Kyushu University, JAPAN 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน 0 0 0 0
  2011 ชีววิทยาบางประการและความหลากหลายของเห็ดทะเล อันดับ Corallimorpharia ในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 0 0 0 0
  2011 ชีววิทยาบางประการและความหลากหลายของเห็ดทะเล อันดับ Corallimorpharia ในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2004 การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย 2 ชนิดด้วยระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 ผลกระทบของการระบายน้ำของระบบหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0