Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2535
  • M.S. (Chemical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2532
  • วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 16 22 3 0
  2019 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 ผลกระทบจากการชะจากมวลรวมต่อพฤติกรรมการขยายตัวจากASR ของมอร์ตาร์และคอนกรีต และอิทธิพลของช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในเนื้อโครงสร้างจุลภาคต่อแนวทางจัดการป้องกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาพฤติกรรมและจำลองการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะคู่โหลดบนตัวรองรับชนิดเมทัลออแกนิกเฟรมเวิร์ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 การผลิตน้ำมันจากซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และซากแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสและการเปลี่ยนรูปด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาจากถ่านชีวมวลและถ่านจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
  2016 พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมจากแหล่งในภาคกลางและแนวทางป้องกันโดยใช้สารปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2016 การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาพฤติกรรมและจำลองการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมจากแหล่งในภาคกลางและแนวทางป้องกันโดยใช้สารปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 การผลิตอัลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยา Pd-Cu/MCM-41 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 0
  2013 การศึกษากลไกการเสริมสร้างความแข็งแรงของอีพ็อกซีเรซินโดยใช้ซิลิกาที่มีอนุภาคขนาดนาโนเมตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 43 21 0 0
  2020 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2020 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2017 การผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะคู่โหลดบนตัวรองรับชนิดเมทัลออแกนิกเฟรมเวิร์ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การดัดแปรพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง-ซีเรียมบนตัวรองรับอะลูมินัม-เอ็มซีเอ็ม-41 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การผลิตน้ำมันจากซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และซากแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสและการเปลี่ยนรูปด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาจากถ่านชีวมวลและถ่านจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 0
  2015 การผลิตอัลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยา Pd-Cu/MCM-41 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การกำจัดก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง-สังกะสีบนตัวรองรับอะลูมินัม-เอ็มซีเอ็ม-41 โดยใช้ก๊าซแอมโมเนียเป็นตัวรีดิวซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาวิธีการกำจัดก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงและซีเรียมบนตัวรองรับ MCM-41 ที่มีโครงสร้างแบบคอร์-เชลล์ภายใต้สภาวะที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์และน้ำในกระแสป้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การศึกษากลไกการเสริมสร้างความแข็งแรงของอีพ็อกซีเรซินโดยใช้ซิลิกาที่มีอนุภาคขนาดนาโนเมตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การผลิตไดเมทิลคาร์บอเนตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิล-คอปเปอร์ บนตัวรองรับ SBA-15 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งเมมเบรนซีโอไลต์ SUZ-4 เพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซ NOx หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบใหม่จากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
  2009 การสังเคราะห์เมมเบรนคอมโพสิต Polybenzimidazole/Analcime สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ตัวเร่งแบบเมมเบรน CeO2/Au/Mullite เตรียมโดยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์สำหรับการกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยา Water Gas Shift หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การสังเคราะห์ผงไหมขนาดนาโนเมตรจากรังไหมและเศษเส้นไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซีส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การสังเคราะห์เมมเบรนเชิงประกอบแนฟฟิออน/ซีโอไลต์สำหรับเซลเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2000 การสังเคราะห์อลูมิน่า โดยกระบวนการ โซล-เจล หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 34 22 1 0
  2019 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 11 4 1 0
  2018 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าน Nanoscale Materials Design for Green Nanotechnology ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2017 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn บนตัวรองรับฐานกราฟีนเพื่อใช้ในการผลิตเมทานอลโดยตรงจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2016 การกำจัด NOx ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn/Al-MCM-41 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2015 การดัดแปรตัวเร่งปฏิกิริยา MCM-22 สำหรับการผลิตคิวมีนจากปฏิกิริยาแอลคิเลชันของเบนซีนด้วยโพรพานอล หัวหน้าโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn/Al-MCM-41 สำหรับการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Green Zeolite สำหรับการผลิตคิวมีนจากปฏิกิริยาแอลคิเลชันของเบนซีนด้วยโพรพิลีน หัวหน้าโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
  2012 Core-shell structured Mesoporpous Silica-aluminosilicate Catalyst for Reduction of NOx หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2012 ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0
  2011 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนอะซิโตนเป็นคิวมีน หัวหน้าโครงการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 0 0 0 0
  2010 การสังเคราะห์เมโซพอรัสอลูมิโนซิลิเคตเพื่อใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาในการรีดิวซ์ไนโตรเจนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2010 การศึกษาการเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์จากของเสียไททาเนียมเตตรธคลอไรด์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 0 1 0 0
  2008 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและสภาวะการปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย PQ Chemicals (Thailand) Co., Ltd. 0 2 0 0
  2007 การสังเคราะห์วัสดุนาโนด้วยเทคนิคแอโรซอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2006 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สำหรับปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0
  2005 SUZ-4 Zeolite Catalytic Membrane Reactor หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 3 4 0 0
  2004 เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนคอมโพสิตพอลิเมอร์/ซีโอไลด์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากเพอร์ไลต์และเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 1 0 0
  1998 การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 0 0
  1997 การสืบค้นข้อมูลด้านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0