Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Environmental Sciences), Rutgers University , U.S.A.
  • M.S.( Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 7 0 0
2020 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในน้ำเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0
2015 ผลกระทบของชนิดตัวกลางต่อการสร้างเม็ดแกรนูลชนิดใช้อากาศเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ งบประมาณเงินรายได้ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต 0 1 0 0
2015 การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันผสมโดยการกระตุ้นจุลินทรีย์ร่วมหลายวิธี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยที่เข้มแข็ง (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2012 การบำบัดธาตุอาหารในน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 ผลของวิธีการบำบัดตะกอนเลนที่มีต่อศักยภาพการหมุนเวียนสารในบ่อเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ประสิทธิภาพและคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของระบบกรองชีวภาพที่ใช้บำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำชะขยะด้วยวิธีทางชีวภาพผ่านกระบวนการชารอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 3 0 0
2016 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำที่สัมพันธ์กับคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2009 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพแบบใหม่ผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2009 การบำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพาราด้วระบบกรองชีวภาพจากคอมโพสต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2008 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย GJP Holding Company Limited 0 0 0 0
2008 การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดยการเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2007 การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูดินก้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับการคราดพรวน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2006 ศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการพ่นสีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูดินก้นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับการคราดพรวน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท แหลมยางฟาร์ม 0 0 0 0