Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Bioresources and product Science), Hokkaido University, JAPAN, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของกวาวเครือขาว SARDI190 ที่ปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาระดับความรู้และมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)ในสุกร โดยใช้สื่อโปสเตอร์ ของเกษตรกรผู้นำสุกรจากสถานีวิจัยทับกวางไปเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเองและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2017 ผลของการเสริม ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรระยะอนุบาลและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การประเมินพันธุ์มันสำปะหลัง สูตรปุ๋ย และจำนวนครั้งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตใบมันสำปะหลังในสองฤดูปลูก เพื่อเป็นอาหารสัตว์และผลผลิตหัวมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การเสริม AminoGEST ในอาหารช่วง 30-114 วัน ของระยะอุ้มท้องเพื่อเพิ่มการพัฒนาของตัวอ่อนและสมรรถภาพการผลิตในแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2014 กลยุทธ์การคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของอาหารแบบต่างๆต่อคุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกล้ามเนื้อสันนอกและกล้ามเนื้อสะบักไหล่ของโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0