Person Image

  Education

  • วศ.ม. เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 0 0 0
  2017 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องคั้นน้ำมะนาวระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเนื้อเทียม ด้วยเครื่องวิลเลจเทคเจอไรเซอร์และอาหารว่างจากกากถั่วเหลือง และกากโปรตีนถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การออกแบบ และพัฒนาเครื่องผลิตอาหารขบเคี้ยวจากข้าวด้วยระบบอัดแรงในเบ้าร้อนแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องปั้นวัตถุดิบทรงกลมระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องเสียบระบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 2 0 0
  2016 การจัดสร้างตู้อบลมร้อนแบบ Hybrid Solar Dryer หัวหน้าโครงการ บริษัท อารยโชดทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การจัดสร้างตู้อบลมร้อนแบบ Hybrid Solar Dryer หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ ( น.ส.กมลกานต์ คุ้มญาติ) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทูน่าเจอร์กี้เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2007 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย American Soybean Association 1 1 0 0