Person Image

  Education

  • วท.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์หา การผลิต และการทำวิศวกรรมเอนไซม์สำหรับการใช้ชีวมวล และการผลิตผลิตภัณฑ์ไกลโคไซด์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 3 0 0
  2019 การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์โครงสร้างโมโนลิกนอลเบตากลูโคซิเดสของข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ผลของปัจจัยความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการสร้างฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและยับยั้งการเจริญเติบโตในงาขาวและงาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน non-specific lipid transfer proteinsจากงาต่อปัจจัยความเครียดที่ไม่มีชีวิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพิสูจน์หน้าทีของเอนไซม์โมโนลิกนอลเบตา-กลูโคซิเดสของข้าวในอะราบิดอพซิสบีกลู45 กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 และผลึกกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0