Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 3 17 2 0
  2016 การศึกษาชนิดของน้ำที่ใช้แช่ถั่วเหลืองและปริมาณหัวเชื้อต่อคุณภาพเทมเป้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนโครงงานจุลซีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2016 การผลิตหัวเชื้อเทมเป้ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนโครงงานจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2016 ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2016 การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศึกษาวิจัยการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองจากนมถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การตรวจหากลุ่มยีนที่ควบคุมการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาร์ไรด์เพื่อการผลิตพรีไบโอติกจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศึกษาวิจัยการผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพาะงอกพร้อมดื่ม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ความคงที่ของคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของเชื้อแลคติกแอซิดในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอุตสาหกรรมขนมจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การทดสอบโปรไบโอติกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผนังลำไส้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 1 0
  2013 นวัตกรรมกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูหมัก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2013 การตรวจหา gtf ยีนและการแสดงออกในแลคติกแอซิดแบคทีเรีย เพื่อการผลิตเบต้า-กลูแคน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การทดสอบความเป็นพรีไบโอติกของเอกโซโพลีแซคคาไรด์จากแลกติกแอซิกแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การคัดเลือกสายพันธุ์และการผลิตเบต้า-กลูแคนจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของปริมาณโฟเลทจากยีสต์ขนมปังและบริวเวอร์ยีสต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การค้นหาโปรไบโอติกแบคทีเรียและจัดจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิค 16s DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2007 การผลิตกล้าเชื้ออาหารหมักด้วยวิธีเอนแคปซูลเลชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความหลายหลายของยีสต์จากผักและผลไม้ดองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  1999 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต Astaxanthin ของสาหร่าย Haemotococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 2 1 0
  2016 ผลของเครื่องเทศในสูตรเครื่องแกงไทยต่อสมบัติโปรไบโอติกของโปรไบโอติกแบคทีเรียทางการค้า ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอาหารพื้นบ้านของไทย : ข้าวหมาก ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2014 การผลิตซีอิ๊วจากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด 0 0 0 0
  2011 Study on Thai traditional fermented rice products ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2011 การผลิตแป้งและแป้งหมักจากข้าวเม่าเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การคัดหาและการพิสูจน์ลักษณะของbacteriocin จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากผักดองของไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท Krin holdong company ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ไส้กรอก และกุนเชียง ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2007 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii ผู้ร่วมวิจัย ทุนรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความ่รวมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน (Sino-Thai Join Research Development Project 1 0 0 0
  2005 การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria หัวหน้าโครงการ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 0 1 0 0
  2005 Production of L(+) Lactic Acid from Rice Bron by Two Step Fermentation. หัวหน้าโครงการ Production of L(+) Lactic Acid from Rice Bron by Two Step Fermentation. 0 1 0 0
  2004 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมรัยผลไม้ไทยให้มีคุณภาพทัดเมียมกับต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ 0 0 0 0