Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(Agricultural Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Agricultural Engineering), University of the Philippines , PHILIPPINES
  • Ph.D.(Agricultural Engineering), Kansas State University , U.S.A.

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 5 4 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2009 เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับงานทางด้านยานยนต์ ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 3 4 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์ค่าดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคใต้ตอนบน หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2017 โครงการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรด หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 การออกแบบและพัฒนาระบบลิฟท์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
2015 การออกแบบและพัฒนารถกระเช้าเอนกประสงค์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 0
2015 การออกแบบและพัฒนาอาคารจอดรถอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
2015 โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) ที่ปรึกษาโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลทรายด้านต้นกำลังหม้อน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิ สวิตา 0 0 0 0
2010 วิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเลการพัมนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสวิตา 0 1 0 0
2009 การวิจัยและออกแบบเครื่องซักผ้า หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสำหรับโครงสร้างเบาะนั่งรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การวิจัยและออกแบบเครื่องอัดเศษโลหะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
2006 พัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
1999 เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
1996 การพัฒนาระบบลดความชื้นและการฟอกย้อมไม้ประดับแห้งเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0